Richtlijnen bij een sportongeval.

Ieder ongeval tijdens een training of wedstrijd dient vastgesteld te worden door een geneesheer en binnen de 14 werkdagen bij de KBVB aangegeven te worden via de Gerechtigd Correspondent van de club. Laattijdig afgegeven formulieren worden niet meer behandeld.

01. Het formulier "Aangifte van ongeval"

Te vragen aan de ploegafgevaardigde of in de kantine.

Het gedeelte "Medisch getuigschrift" laat je invullen door de behandelende geneesheer + hij dient
eventuele kinébehandelingen op het aangifteformulier te vermelden. Is dit niet het geval dan heeft men geen recht op kinébehandelingen. Er moet dus een duidelijke “ja” op het formulier vermeld staan. Formuleringen als: "valt af te wachten, moet nog later worden bepaald enz." worden niet aanvaard.
Bezorg dit formulier binnen de 48 uren na het ongeval aan de Gerechtigd Correspondent!

Het gedeelte "Aangifte van ongeval" wordt ingevuld door de Gerechtigd Correspondent.
De speler plakt een ziekenfondsklever in het voorziene kadertje.

02. Voor "bijkomende" kinébehandelingen doet u het volgende:

Fotokopie van het doktersvoorschrift binnenbrengen bij de Gerechtigd Correspondent.
Deze zal het opsturen naar de KBVB voor de toelating.
Zonder toelating geen terugbetalingen!!!

03. Afhandeling van het dossier

Na de aangifte ontvangt de Gerechtigd Correspondent een "getuigschrift van herstel".
Hij bezorgt dit aan de speler, die het na DEFINITIEVE GENEZING laat invullen door de behandelende
geneesheer en het dan samen met de onkostennota's binnenbrengt bij de Gerechtigd Correspondent.
Dit houdt in: de medische onkosten, het VOLLEDIG DETAIL van tegemoetkoming van het ziekenfonds, van de originele hospitalisatiefactuur of de farmaceutische specialiteiten.

Indien de kosten bij de genezing nog niet gekend zijn, kunnen deze later nog binnengebracht worden.
Het genezingsattest dient echter onmiddellijk binnengebracht te worden.
Eerder mag men niet terug beginnen te voetballen of trainen !!!

04. Goed om weten, Belangrijk!!

Geen terugbetaling van kinébehandelingen als de voetbalinactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen.
Zolang men recht heeft op kinébehandeling, is men niet speelgerechtigd!!
Geen tussenkomst voor zaken waarvoor het ziekenfonds ook geen tegemoetkoming geeft.
Er worden steeds dossierkosten aangerekend.

05. Gerechtigd Correspondent
Peter van Vessem
Vaartstraat 21
3920 Lommel
0474 – 859 009
Email: secretariaat@gtkolonie.be